Vores bøger

Vi har i LEAD skrevet eller medforfattet en række af de mest solgte og anvendte bøger om ledelse og organisationsudvikling i Danmark samt mere end 700 praksis- eller forskningsartikler.

Nedenfor kan du se et udsnit af de mest dagsordensættende bøger forfattet eller medforfattet af LEAD.

Bøger

bog_sammen om læring

Sammen om læring

Folkeskolen gennemgår i disse år radikale forandringer og står over for krav og forventninger fra både politisk hold og fra det brede samfund, der udfordrer de gængse måder at arbejde på. Udviklingen kalder på en afklaring af, hvordan de mange aktører i og omkring skolen spiller sammen – og hvordan aktørerne er gensidigt afhængige af hinanden for at kunne skabe de bedste resultater. Et led i denne afklaring er at præcisere, hvilke særlige kompetencer, roller og ansvar der gør sig gældende på hver af de enkelte ledelsesniveauer omkring skolen.

Hovedbudskabet i denne bog er, at hvert ledelsesniveau skal kunne noget forskelligt for at lykkes sammen. Selvom man er sammen om læring, er der grundlæggende forskellige krav alt afhængigt af, om du sidder som direktør, chef, skoleleder eller afdelingsleder med tæt berøring med elevernes læring og trivsel.

Læs mere om bogen her

Visionsledelse - sådan skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation

Vil du vide, hvordan du kan udvikle en vision for din organisation, som dine medarbejdere ikke opfatter som en højtravende og meningsløs varmluftsballon, men derimod som en ledestjerne, der sætter en klar og tydelig retning for din organisation? Ønsker du at blive klogere på, hvordan du kan komme ud over rampen med visionen for din organisation, så den bliver et centralt omdrejningspunkt for dine medarbejderes daglige opgaveløsning? Og vil du blive knivskarp på, hvad du kan gøre for at sikre, at dine medarbejdere accepterer visionen og er villige til at samarbejde med dig om at realisere den?

Bogen står på et solidt fundament af forskning og praksisnære eksempler fra den offentlige sektor, og derfor henvender den sig især til offentlige ledere på alle niveauer, der ønsker at praktisere visionsledelse. Bogen henvender sig dog også til undervisere og studerende på diplom- og masteruddannelser. Endelig er bogen også relevant for private og frivillige ledere og for personer, der bidrager til at udvikle og rådgive om god ledelse, som fx interne og eksterne HR-, ledelses- og organisationskonsulenter.

Læs mere om bogen her

Distribueret ledelse i den offentlige sektor

Bogen viser, hvordan distribueret ledelse kan bidrage til værdiskabelsen i offentlige organisationer til gavn for borgere og samfund. Den fremhæver en række opmærksomhedspunkter, som ledere og medarbejdere kan have blik for, når de vil arbejde med denne ledelsesform.

Bogen står på et solidt fundament af forskning, egen erfaring og masser af konkrete eksempler fra danske offentlige organisationer, og den klæder ledere og medarbejdere på til at lykkes med en afstemt deling af ledelsesopgaver. Bogen henvender sig især til offentlige ledere på alle niveauer, der ønsker at arbejde med distribueret ledelse i deres egne organisationer. Det gør den også relevant for alle andre, der bidrager til løsningen af ledelsesopgaver som f.eks. projektledere, teamkoordinatorer, kvalitetsansvarlige og faglige vejledere. Endelig henvender bogen sig til undervisere, konsulenter, studerende og andre med interesse i distribueret ledelse.

Læs mere om bogen her

Leadership Pipeline i den offentlige sektor

Gennem ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline tages læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden gives en unik indsigt i:

• Hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes, og ledere som mislykkes
• Hvilke mekanismer der får lederkarrieren til at køre af sporet – og hvilke der får karrieren til at tage fart
• Hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter.
Bogen er baseret på et treårigt dansk, praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer bredt repræsenteret af kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelsesteorier i de største private organisationer, Leadership Pipeline, og har målrettet og tilpasset den til den danske offentlige sektor.
Læs første kapitel i bogen: Kapitel 1: At lykkes som offentlig leder.

Udkommer 2021: Den Offentlige Leadership Pipeline 2 – ledelseskraft til en ny tid

Vi lever i en tid med rivende udvikling i den måde, organisationer løser deres arbejdsopgaver på. Den offentlige sektor er slet ikke en ”sikker havn”, og regeringen har da også nedsat en Ledelseskommission til at finde ud af, hvad der foregår, hvilke krav det stiller til offentlige ledere, og hvad der kan styrke offentlig ledelse i fremtiden. Den udvikling, der sker her, kalder mange for et paradigmeskift i den måde, velfærdsopgaven løses. Kært barn har som sædvanligt mange navne: Nogle kalder det et skifte fra New Public Management til Public Leadership eller Public Governance. Andre at gå fra Kommune 1.0 til Kommune 3.0, hvor borgerne ikke længere skal ses som klienter og kunder, men i stedet være medproducerende og samskabende på velfærden.

Som sædvanligt bliver det hurtigt en historie om at gå fra en virkelighed til en helt anden. Sådan ser vi det ikke. Som vi ser det, afløser det nye ikke det gamle, men lægges oven på og kombineres med det. Den Offentlige Leadership Pipeline 2 indeholder derfor de gammelkendte ledelseskompetencer fra Den Offentlige Leadership Pipeline 1 sammen med en række nye ledelseskompetencer:

• Ledelse af samskabelse
• Tværgående ledelse
• Præstationsledelse med mening
• Implementeringsledelse
• Innovationsledelse

Samtidig holder vi fast i de kendte ledelsesroller i OLP-teorien, men åbner dem langt mere op for det grænsekrydsende, fleksible samarbejde på tværs. Derfor er værdikæden i Den Offentlige Leadership Pipeline 2 udvidet, så den medtænker det politiske niveau, medarbejderne og borgerne.

Bogen er ikke udkommet endnu.

Mønsterbrydere og mindset - om at styrke udsatte unges evne til at gennemføre en uddannelse

Hvordan kan man hjælpe unge til at bryde dårlige mønstre, ændre mindset – og blive mønsterbrydere? Det handler denne bog om.

For udsatte unge er hverdagen og skolegangen en kamp, som er svær at vinde. Lærernes arbejde med denne særlige gruppe er svær og kræver mange pædagogiske ressourcer, og at man tør tænke krav og muligheder på nye måder.

Erfaringerne og de mange gode råd er hentet fra et forsknings- og udviklingsprojekt på en uddannelsesinstitution, hvor man satte massivt ind for at støtte udsatte unge i at få succes i skolen. Således er teori og praksis nært knyttet sammen i bogen, hvor der hele tiden gives konkrete eksempler.

Bogen er inddelt i tre dele. Første del handler om de såkaldte ’mønsterbrydere’, hvor forfatterne kort gennemgår teori omkring unge, der ender som mønsterbrydere. Samtidig forklares mindsetteorien, som er bogens gennemgående pointe. De to fænomener – mønsterbrydere og mindset – kobles, hvor forfatterne beskriver, hvordan mønsterbryderes mindset adskiller sig fra de unge, som ikke
ender som mønsterbrydere. Denne del fremstår velformidlet og giver håndgribelige bud på, hvad der gør, at nogle unge klarer sig på trods. Derudover gengives øvrige faktorer, som kan være medvirkende til at skabe positiv udvikling for udsatte unge.

Bogens anden del handler om relationers betydning. Man kan sige, at der med anden del ændres fokus fra et primært personligt, individuelt fokus på det enkelte unge menneske til et relationelt fokus, hvor forfatteren ikke efterlader nogen tvivl om, at skal der skabes mønsterbrydere, er det af afgørende betydning, at der er mulighed for at skabe relevante og tilstrækkelige relationer til både voksne og yngre rollemodeller.

Tredje og sidste del peger ind i en større samfundsdiskurs og tager udgangspunkt i organisatoriske og samfundsmæssige praksisser og betragtninger.

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, studievejledere, skoleledere og andre faggrupper i folkeskolen, på ungdomsuddannelser, den forberedende grunduddannelse, ligesom den er gavnlig læsning for alle, der arbejder med udsatte unge og ønsker at gøre en forskel i deres liv og hjælpe dem til at gennemføre en uddannelse.

Udvalgte anmeldelser

“…en virkelig god, praksisfokuseret og inspirerende udgivelse, som giver fagprofesionelle gode værktøjer til at kunne lykkes med at hjælpe elever med mønsterbrud.” – Henrik Munch Jørgensen, DBC lektor, marts 2020

– “…en bog alle har brug for…Bogen er ligesom at se bag forhænget og stifte bekendtskab med alle mekanismerne. Bogen gør det geniale at koble mindset og mønsterbrydere.” – Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

-“Bogen kan bestemt anbefales til alle, der arbejder med unge inden for både det almene og det mere udsatte område. Bogen får en særlig styrke ved at bygge bro mellem teori, forskning og praksis, men også ved at inddrage perspektiver fra et individuelt, relationelt og samfundsmæssigt niveau.” – Anna Sofie Slot, P – Psykologernes fagmagasin.

Læs et uddrag og køb bogen her 

Ledelsespsykologi

De konkrete udfordringer, organisationer står over for i en stadig mere globaliseret, hyper-kompleks og mangfoldigverden, kalder på nye forståelser af ledelse.

Ambitionen med denne introduktion til ledelsespsykologi er at skabe forståelse for ledelse som et socialt fænomen i organisationer. Forfatternes bud på en tidssvarende ledelsespsykologi er optaget af ledelse som opgaver og processer, der varetages af en række forskellige personer i organisationen – med og uden formelt ledelsesansvar.

Med bogen udvikles således en særlig vinkel på ledelsespsykologi, der bygger på følgende antagelser:

• Ledelse må forstås som distribueret.
• Ledelse må forstås som situeret.
• Ledelse er en refleksiv praksis.
• Ledelse handler om empowerment.

Med dette afsæt giver bogen nuværende og kommende ledere et teoretisk fundament for udvikling af et refleksivt lederskab. I løbet af bogen kommer forfatterne omkring centrale temaer inden for ledelsespsykologien, såsom ledelse af kreativitet, ledelse af motivation, forandringsledelse, ledelsesudvikling, ledelse af trivsel og ledelse af konflikter.

Du kan læse kapitel 1: Introduktion til ledelsespsykologi her.

Magt i organisationer

Magt i organisationer er et sprængfarligt tema, men også et sløret og vanskeligt fænomen at få greb om. På den ene side er magten et organisatorisk vilkår, på den anden side et tabu. Vi kalder sjældent magten ved navn, men benævner den ofte med andre betegnelser som fx indflydelse, ansvar, medbestemmelse og kontrol. Magt opfattes som regel som noget negativt, nærmest forkasteligt. Men hvorfor forholder det sig sådan?

Denne bog viser, at magt kan iklæde sig et utal af former, og at den eksisterer, uanset om vi sætter ord på den eller ej. Forfatterne belyser, hvorfor magt ikke kun er et destruktivt fænomen, men også en konstruktiv forudsætning for et organisatorisk fællesskab.

Bogen rummer således en række bud på, hvordan vi kan forstå magten i det moderne arbejdslivs organisationer, og hvordan vi kan lede og samarbejde konstruktivt i magtens rum.

Du kan læse mere om og købe bogen her.

Paradoksledelse - jagten på værdi i kompleksitet

Paradokser dukker op alle vegne i organisation og ledelse. Du kan opleve dem som spændinger mellem elementer, der på én gang hænger sammen og er modstridende som eksempelvis mellem arbejdet og livet.

Bogen er en introduktion til paradoksledelse som en særlig optik på organisation og ledelse. Den er baseret på den voksende paradokslitteratur med nu cirka 700 forskningskilder, og den stiller et centralt spørgsmål til denne litteratur: På hvilken måde skaber ledere og organisationer værdi?

Med det udgangspunkt afdækker bogen, hvorfor og hvordan paradoksledelse vinder frem som en jagt på værdiskabelse i vores komplekse samtid. Den identificerer de paradokser, ledere kan forvente at møde i organisationer, samt det repertoire af ledelsestaktikker, de har til rådighed for at håndtere dem.

Bogen giver indblik i nøglebegreber som paradokser, taktikker, modsigelser, spændinger og taktiske logikker. Emnet er formidlet i et levende sprog med modeller og forskningsbaserede cases.

Ledelsesbaseret coaching

Hvordan anvendes coaching i ledelsesmæssige sammenhænge? Hvordan coacher jeg som leder? Når jeg sidder i kursuslokalet og træner spørgeteknikker, går det fint, men når jeg skal bruge det hjemme i min organisation, fungerer det slet ikke.

Skal coaching kunne fungere som et ledelsesværktøj, må det tilpasses de spilleregler, der gælder for arbejdskonteksten – det er udgangspunktet for denne bog.

Forfatternes argument er, at der ikke er sket de nødvendige justeringer i coachingopfattelsen i overførslen fra idrættens og terapiens verden til den organisatoriske hverdag. I denne bog giver forfatterne indgående beskrivelser af coachingværktøjer omsat til en ledelsesmæssig kontekst, og de byder på en række praktiske anvisninger til, hvordan man tilegner sig en coachende ledelsesstil.

Ledelsesbaseret coaching henvender sig til ledere på alle niveauer, der ønsker at bringe coaching et skridt videre ind i organisationerne som en ledelsesform, der rummer stort potentiale for udvikling og læring – for både medarbejder og leder.

Lederen som teamcoach

I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til team: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef?

Du får en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach.

Du kan læse mere om samt købe bogen her.

Action Learning Consulting

Action Learning Consulting er en konsultativ tilgang, der samtænker organisatorisk læring og resultatorienterede forandringsprojekter.

ALC (Action Learning Consulting) er en konsultativ tilgang, som forsøger at skabe organisatoriske resultater samtidig med, at de nødvendige kompetencer for at skabe resultaterne udvikles. Denne synkroniseringstænkning synliggør, om organisationens sociale styringsteknologier såvel som dens hårde styringsteknologier understøtter eller modarbejder den ønskede forandring. Nogle gange er forandringen måske bedst initieret ved at ændre en hård styringsteknologi først og så følge op med kompetenceudvikling. Alle parter gøres dermed til reelle aktører i forandringen.

Action Learning Consulting henvender sig til forandringsagenter, der oplever, at de eksisterende tilgange til udvikling og forandring enten er for ”bløde” eller for ”hårde”, enten har for ensidigt fokus på kompetenceudvikling, socialpsykologiske kvaliteter og kultur eller for snævert et fokus på struktur, systemer og økonomi. Den henvender sig primært til organisationskonsulenter, projektledere og forandringsledere, forskere og andre faggrupper, der arbejder med udvikling af arbejdspladser.

Du kan læse om samt købe bogen her.

Den Nye Syntese for offentlig værdiskabelse

Hvordan kan politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor fortsat levere samme eller bedre offentlig velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet?

I denne bog udforskes, hvorledes alle, der arbejder i den offentlige sektor, kan adressere nogle af de udfordringer, som den offentlige sektor står over for. Afsættet er et internationalt forskningsprojekt indledt af Jocelyne Bourgon i 2006 med deltagelse af over 200 topledere, politikere og forskere fra hele verden. I bogen kobles disse erfaringer til en dansk kontekst.

Et centralt budskab er, at der er brug for en ny og udvidet forståelse af offentlig forvaltning, som bygger bro mellem og udvider handlerummet for offentlige medarbejdere, ledere og politikere. Den Nye Syntese er en direkte anvendelig ramme til at finde nye måder at skabe offentlige resultater af højere værdi med lavere samlede omkostninger for samfundet.

Bogen rummer righoldige internationale såvel som danske eksempler. Læs et uddrag af bogen her.

Den professionelle proceskonsulent

Denne bog omhandlende professionel proceskonsultation er udarbejdet af Kristian Dahl og Andreas Juhl (2009).

Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling med effekt. Denne bog åbner op for proceskonsulentens værktøjskasse – og teorien bag!

Forfatterne præsenterer feltet proceskonsultation og beskriver, hvordan man professionelt kan bidrage til løsningen af organisatoriske udfordringer. Det belyses, hvordan konsulenten møder sin kunde og kommer godt i gang, når en ny konsulentopgave skal tilrettelægges.

Forfatterne viser også, hvilke teoretiske overvejelser samt anvendelige redskaber man kan gøre brug af for at skabe en kvalitetsproces. Herudover rummer bogen en fyldig beskrivelse af seks traditioner, som proceskonsulenten kan arbejde ud fra: 1) Den systemiske position, 2) Den anerkendende position, 3) Den løsningsorienterede position, 4) Den narrative position, 5) Organizational Development (OD-positionen) og 6) Den strategiske position.

Her er metoder til, hvordan man i teori og praksis kan skabe konstruktiv udvikling i en lang række forskellige situationer. Teamudvikling, strategiworkshops, konfliktløsning, sammenlægninger og fremme af arbejdsglæde er blot nogle af de mange situationer, der belyses. Bogen er rigt udstyret med cases og eksempler.

Bogen henvender sig til:

  • Konsulenten der efterspørger metoder til effektfuld organisationsudvikling
  • Lederen der har brug for redskaber til deltagerinvolverende forandringsprocesser
  • Den studerende der ønsker et teoretisk overblik og en forskningsbaseret introduktion til proceskonsultation

Du kan købe bogen her.

Effektive ledergrupper

Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser. Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik (dvs. på forskellige lederniveauer) og sammenfattet den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste fyrre års forskning i ledergrupper og beslutningsteam. Resultaterne er samlet i denne bog, som bl.a. viser, at disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper kræver tre ting:

• Et skarpt blik for de resultater en ledergruppe kan og skal sikre – tilpasset det lederniveau gruppen er på.

• En intelligent ledergruppestruktur i organisationen med tydelige resultatkrav og klare formål.

• En stærk forståelse for hvordan der skabes effektive arbejdsprocesser og gode forudsætninger for ledergruppen – tilpasset topchefgrupper, mellemledergrupper eller frontlinjeledergrupper.

Læs et uddrag af bogen her.

Talentudfordringer: Ni historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudvikling som en af danske virksomheders veje til vækst er nærmest blevet et mantra i de senere år, og talentudvikling er ofte en af de højest prioriterede HRM-opgaver. Mange vil måske ligefrem sige, at der aldrig har været så meget fokus på talenterne som i dag.

Til trods for det store fokus oplever rigtig mange virksomheder stadig store udfordringer med arbejdet med talentudvikling. For at imødekomme disse udfordringer og skabe ny viden om feltet nedsatte DEA i foråret 2009 en tænketank for talentudvikling.

Da arbejdet med talentudvikling foregår på mange forskellige niveauer og med mange forskellige formål for øje, afspejler case-samlingen i bogen stor mangfoldighed. En mangfoldighed som netop skaber et godt grundlag for en diskussion af, hvad den talentfulde talentudvikling er, og hvordan den talentfulde organisation ser ud.